ประวัติวัดสามพราน


               วัดสามพราน (พุทโธภาวนา) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ปัจจุบันมี พระครูปฐมวรวัฒน์ (ดร.พระมหาทองศรี เอกวังโส )ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ในเขตตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมูลเหตุที่ทำ ให้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นนั้น มาจากแนวความคิดของ นางสาวสุดาภรณ์ ชุ้นสามพราน ซึ่งเป็นผู้มีจิตอันประกอบด้วยความศรัทธามั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์ไทยซึ่งดำเนินการโดยพระอาจารย์จำลอง กิตติปญโญ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้ถวายความอุปถัมภ์ในการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่างๆตลอดมา ต่อมานางสาวสุดาภรณ์ ชุ้นสามพราน พร้อมทั้งคณะญาติมิตรพิจารณาเห็นว่า ในท้องที่เขตอำเภอสามพราน มีประชาชนเป็นจำนวนมากสนใจในการปฏิบัติธรรม แต่ยังไม่มีสถานที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรม จึงได้ถวายที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม จากนั้นคณะกรรมการมีพระอาจารย์จำลอง กิตติปญโญ นายสุธน จุลสิทธิโสภา นางสาวสุดาภรณ์ นางสาวสุวิมล ชุ้นสามพราน เป็นต้น ร่วมกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างที่พำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยใช้ชื่อครั้งแรกว่า “สำนักสงฆ์พุทโธภาวนา ชุ้นสามพราน” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ เป็นต้นมา

การปฏิบัติธรรมของสำนักสงฆ์พุทโธภาวนาแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์รวมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติและฝึกฝนอบรมจิตเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความอุปถัมภ์บำรุงจากบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เป็นอย่างดี มีพระสงฆ์จำนวนมากมาปักกลดถือธุดงควัตรเป็นประจำ อีกทั้งผู้อำนวยการสอน คือ พระอาจารย์จำลอง กิตติปญโญ ได้เปิดการสอนปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม – ฝึกฝนอบรมจิต เป็นประจำทุกวันพระ – อาทิตย์ โดยเฉพาะในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางสำนักสงฆ์ พุทโธภาวนา ได้จัดให้มีการบวชชีพราหมณ์และการอบรมสมาธิภาวนาโดยตลอดต่อมานางสาวสุดาภรณ์ ชุ้นสามพราน ผู้อุปถัมภ์ของสำนักสงฆ์ ได้มีศรัทธาปสาทะ ถวายเงิน 1 แสนบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิในการทำนุบำรุงสำนักฯ และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ร่วมสมทบอีกเป็นจำนวน 200,000 บาทเศษ ทางคณะกรรมการของสำนักฯ จึงขอยื่นจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต่อทางราชการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะสำนักฯ ยังไม่ได้รับการยกฐานะเป็นวัดทางคณะสงฆ์ของจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับทางราชการหาแนวทางแก้ไข จนสามารถจดทะเบียนเป็นมูลนิธิได้และเมื่อต้นเดือนมกราคม 2529 ทางราชการอำเภอสามพราน ได้แนะนำให้คณะกรรมการผู้บริหารสำนักสงฆ์พุทโธภาวนา ดำเนินการโอนที่ดินและสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดให้เป็นศาสนสมบัติเพื่อจะได้ยกฐานะของสำนักฯ ให้เป็นวัดถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทยต่อไป ทางคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางคณะสงฆ์ และทางราชการโดยลำดับ จนได้รับการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดสามพราน” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2528 จากนั้นต่อมาพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม จึงได้แต่งตั้งพระอาจารย์จำลอง กิตติปญโญ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามพราน เป็นรูปแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 และทางวัดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นมา ทางวัดสามพราน ณ เวลานี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนวัตถุ-ถาวรวัตถุต่าง ๆ มากมาย ไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นเจ้าอาวาสได้มีนโยบายแนวทางที่ ชัดเจนแฝงด้วยนัยสำคัญในการดำเนินชีวิต แสดงออกเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อใช้เป็นสถานที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติศาสกิจของคณะสงฆ์ และเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมกับใช้เป็นสถานที่ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น